Preimplantační genetické testování

Jako první v Evropě jsme začali provádět preimplantační genetické testování na 5-6 denních embryích – blastocystách. Provádíme v současnosti veškerá možná PGT-M/PGT-A (dříve PGD/PGS) vyšetření metodami FISH, NGSPCR. Díky kvalitně provedenému PGT-M/PGT-A zvyšujeme vaši šanci na otěhotnění o více než 30 %.

PGT-A je v podstatě hledání jakékoliv změny v genetické výbavě embrya. S využitím metod PGT-A kontrolujeme celou DNA po jejích velkých úsecích na úrovni chromozomů nebo jejich částí. V naší laboratoři se pro PGS využívá technika NGS.

Tato nejnovější technika, NGS, je přesnější a poskytuje více informací o stavu chromozomů jednotlivých embryí. Umožňuje získat údaje z tisíců lokusů (míst) na každém chromozomu. Metoda pracuje na principu paralelního sekvenování, tj. dochází ke stanovení sekvencí tisíců až milionů fragmentů současně.

V porovnání s dříve používanou metodou aCGH má sekvenování nové generace vyšší rozlišení. Tato skutečnost umožňuje odhalit některá mozaicistní embrya, která tak byla vyhodnocena jako zdravá, což teoreticky mohlo vést ke snížení úspěšnosti implantace. Byla také popsána vyšší pravděpodobnost zachycení změny struktury a počtu částí chromozomu (≥10 Mbp) a takto detekovat nevhodná embrya u rodičů s balancovanou translokací.

Díky této technice můžeme odhalit početní odchylky chromozomů, vedoucí nejčastěji k samovolnému potratu v raném stádiu těhotenství nebo k narození dítěte s vážným postižením. Nejznámějším syndromem je Downův syndrom, způsobený nadpočetným chromozomem 21.
Při PGT-M jde o hledání konkrétní genetické změny – mutace. Metody PGT-M jsou také určeny pro rodiče, kteří jsou nositeli balancované formy translokace tj. přestavby genetického materiálu mezi chromozomy. Právě jim může PGT-M nabídnout výběr embrya , které neponese nebalancovanou formu translokace, tedy formu spojenou s mnohočetnými ztrátami plodu nebo s narozením postiženého potomka.

Použitím metody NGS pro PGT-M/PGT-A  je tedy možné zvýšit úspěšnost asistované reprodukce a snížit riziko vrozených vývojových vad.

Proč provádět genetické testování?
Velkou většinu reprodukčních ztrát (asi 80 %) či samotné neuchycení embrya v děloze mohou způsobit tzv. chromozomální aberace tj. patologické změny v  DNA embryí. Ty mohou vznikat špatným dělením buněk embrya z různých příčin. Bylo také prokázáno, že počet chromozomálních aberací v zárodečných buňkách roste s věkem matky. Metody PGS jsou pak velkou pomocí při výběru embrya bez těchto chromozomálních aberací, zvyšují pravděpodobnost jeho uchycení a správného vývoje v děloze. Metody PGD pro změnu umožňují vyloučit embrya nesoucí konkrétní závažnou chorobu (v případě monogenních onemocnění) nebo vyloučit embrya nesoucí nebalancované změny v DNA (v případě translokací).
Velkým přínosem PGT-M/PGT-A je také finanční úspora. Na našem pracovišti využíváme prodlouženou kultivaci, kdy do 5. nebo 6. dne dorostou pouze nejkvalitnější embrya. Minimalizují se pak transfery embryí s chromozomálními aberacemi spojenými se samovolnými potraty. Nemalou roli pak hraje také snížení psychické zátěže, která je s asistovanou reprodukcí často spojena.

Mám jistotu, že s využitím PGT-M/PGT-A budu mít zdravé dítě?
Přínos technik PGT-M/PGT-A tkví hlavně ve výběru embrya a ve zvýšení pravděpodobnosti otěhotnění. V jednom menstruačním cyklu ženy se tato pravděpodobnost pohybuje okolo 25 % v závislosti na věku ženy. Díky technikám využívaným v  PGT-M/PGT-A se pravděpodobnost otěhotnění zvyšuje na našem pracovišti až na téměř 75 % při transferu jednoho embrya. V případě PGT-A je vybráno embryo bez změn v počtu chromozomů a ženy jsou pak ušetřeny zbytečných embryotransferů a následných reprodukčních ztrát z důvodu chybění nebo naopak nadbytku chromozomů v embryu. V případě PGT-M existuje až 99% pravděpodobnost, že embryo nenese konkrétní chorobu, pro kterou bylo vyšetřeno nebo nenese nebalancovanou translokaci. Existuje však samozřejmě možnost, že během nitroděložního vývoje dojde k událostem, které genom ovlivní. Ať už jsou to různé infekce či fyzikální příčiny. Riziko narození dítěte s některou z vývojových vad tedy hrozí vždy. V lidské populaci se jedná asi o 3 – 5 % živě narozených dětí. Do těchto vrozených vývojových vad jsou započteny i vady méně závažné jako jsou např. lehčí rozštěpové vady apod.

V každém případě je třeba věnovat velkou pozornost prenatálnímu screeningovému programu u ošetřujícího gynekologa. Díky dobře propracovanému systému prenatální péče v naší zemi se riziko narození geneticky postiženého potomka snižuje na nejmenší možné minimum.
Jak se PGT-M/PGT-A provádí?
PGT-M/PGT-A je vázána na umělé oplození (IVF).
Po odběru vajíček, jejich oplození a 5-6 denní kultivaci, je na vhodných embryích provedena biopsie (je odebráno několik buněk) – viz video na YouTube

Tyto odbioptované buňky jsou následně, již předem vybranou technikou, testovány (NGSPCR). Všechna kvalitní embrya jsou po biopsii zamražena (vitrifikována) a transfer pak proběhne v některém z dalších cyklů.

video biopsie blastocysty v naší laboratoři ke shlédnutí zde

Metody PGT-A v Sanatoriu Helios dlouhodobě zvyšují úspěšnost více než o 30 % – šance na těhotenství je tedy až 70 % při jednom transferu jednoho vyšetřeného embrya.

Dlouhodobé statistiky dokazují, že PGT-M/PGT-A a transfer embryí bez genetických abnormalit je naprosto zásadním průlomem v úspěšnosti IVF cyklů.

Zvyšuje preimplantační genetický screening (PGS) úspěšnost IVF cyklů?
I přesto, že vzniknou kvalitní blastocysty (vývojové stádium 5. a 6. den vývoje embrya) a oba rodiče jsou geneticky v pořádku (mají normální karyotyp), mohou vznikat a vznikají geneticky chybná embrya.

Taková embrya se mohou přestat vyvíjet velmi brzy, ale tyto chyby mohou být také důvodem, proč se kvalitní embryo (z hlediska vývoje a morfologie) neuchytí v děloze, případně dojde k těhotenství, ale embryo se velmi brzo potrácí.

U starších žen vzniká výrazně větší počet chromozomálně abnormálních blastocyst ve srovnání s ženami mladšími – podle našich výsledků u mladších žen (do 35 let) vzniká v průměru asi třetina geneticky abnormálních embryí, zatímco u žen starších 34 let je jako geneticky abnormální po PGT-M/PGT vyšetření označeno téměř každé druhé embryo.

Pokud jsou embrya po PGT-M/PGT-A vyšetření označena jako geneticky abnormální, jsou taková geneticky chybná embrya vyloučena z dalšího použití, čímž se zvyšuje úspěšnost a zkracuje doba potřebná ke zdravému těhotenství.

O úhradách PGT-M/PGT-A vyšetření zdravotními pojišťovnami vás budou informovat naši lékaři a koordinátorky IVF.

KONTAKTUJTE NÁS