Vnitřní řád

Vážené pacientky, vážení pacienti

úkolem pracovníků Sanatoria Helios (dále SH) je svědomitě, ohleduplně a s porozuměním o vás pečovat. K tomu nám můžete pomoci i vy, svým ukázněným chováním a dodržováním Vnitřního řádu nám pomůžete vytvořit v našem zdravotnickém zařízení (dále ZZ) klidné, přátelské a čisté prostředí.

Přejeme vám brzké uzdravení

Součástí Vnitřního řádu SH jsou Práva a povinnosti pacientů, která naleznete na lůžkovém oddělení, v ambulancích a na našich internetových stránkách www.sanatoriumhelios.cz. Přijímající sestra či sestra na ambulanci vás seznámí s právy a povinnostmi pacientů.

• Máte právo být srozumitelně poučeni o svém zdravotním stavu a dozvědět se o všech dostupných možnostech vyšetření a léčby. Proto dbejte rad a pokynů ošetřujících zdravotnických pracovníků.

• Lékař vás také předem informuje o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených vaší pojišťovnou a o způsobu úhrady.

• Máte také právo zvolit si zdravotnické zařízení oprávněné k poskytnutí zdravotnických služeb, které odpovídají vašim zdravotním potřebám a právo vyžádat si konzultaci od jiného zdravotnického pracovníka (ZZ).

• ZZ může ukončit péči o pacienta v případě, že prokazatelně předá pacienta do péče jiného poskytovatele (s jeho souhlasem), nebo pominou důvody pro poskytování zdravotních služeb. Ukončením péče nesmí v žádném případě dojít k bezprostřednímu ohrožení života nebo vážnému poškození zdraví.

• Nezletilý pacient nebo pacient, který je osobou zbavenou způsobilosti, má právo na přítomnost zákonného zástupce během pobytu v SH. Přitom však dbá na Provozní řád a hygienicko-epidemický řád lůžkového oddělení SH.

• Pacient se smyslovým nebo tělesným postižením, který využívá psa se speciálním výcvikem (vodící či asistenční pes) má právo na jeho přítomnost během celého pobytu v SH. Přijmout pacienta se psem k hospitalizaci bude možné pouze tehdy, umožní-li provozní podmínky oddělení umístění pacienta se psem na samostatný pokoj.

• Jedná-li se o pacienta, který nerozumí českému jazyku a prohlásí, že nerozumí informacím, které má podepsat, ani informacím, které jsou mu sdělovány, a žádá přítomnost tlumočníka, zajistí mu zdravotnický pracovník přítomnost tlumočníka (v neakutním případě). Služby tlumočníka hradí pacient, který si tuto službu objednal (netýká se slovenštiny). Tlumočit může i osoba, která není tlumočníkem, ale rozumí jak jazyku pacienta, tak i českému jazyku (záznam do zdravotnické dokumentace).

• Pokud jste objednán/a na ambulantní ošetření, na recepci odevzdejte na vyžádání kartičku pojišťovny, která nám uhradí náklady spojené s vaší léčbou. Kartička pojišťovny vám bude vrácena při odchodu se SH.

• Je zakázáno vnášet do SH zbraně a jiné předměty, které mohou ohrozit život a zdraví.

• V prostorách SH je zakázáno kouřit.

• Pacient je povinen se řídit Vnitřním řádem SH.

HOSPITALIZACE

• Při přijetí na lůžkové oddělení vám přijímací sestra ukáže váš pokoj a šatní skříňku, do které si uložíte oděv. Můžete použít své vlastní prádlo (pyžamo, přezůvky). Pokud je nemáte k dispozici, poskytneme vám prádlo ZZ. Skříňka je poté uzamčena zdravotnickým pracovníkem. V případě potřeby otevření skříňky, zvoňte prosím, na signalizaci umístěnou u každé postele na pokoji.

• Veškeré cennosti (šperky, větší peněžní obnos) si v případě plánované hospitalizace neberte s sebou do ZZ. Pokud se stane a cennosti s sebou mít budete, přijímací sestra sepíše seznam vašich cenností a uschová je do trezoru. Po ukončení hospitalizace vám budou cennosti předány.

• Léčivé přípravky které máte s sebou, konzultujte s ošetřujícím lékařem či anesteziologem SH a užijte je až s jeho souhlasem.

• O veškerém průběhu na lůžkovém oddělení budete předem informován/a zdravotnickým pracovníkem. Operační program obvykle začíná v 8:00. V případě dotazů se obracejte na ošetřující personál.

• O ukončení hospitalizace rozhoduje ošetřující lékař SH. Poté je vám předána propouštěcí zpráva a jste informován/a o pooperačním režimu. O délce hospitalizace je pacient/ka informován/a předem – při objednávání na zákrok.

• Po zákroku můžete odejít z lůžkového oddělení pouze s doprovodem starším 18 let.

• V dopoledních hodinách je roznášena dieta zdravotnickým pracovníkem. Při delší hospitalizaci než 1 den je strava zajištěna v následující hodiny: snídaně – od 7:00, oběd – od 11:30, večeře – od 16:00 hodin.

• Soukromou stravu lze konzumovat pouze po konzultaci s ošetřujícím lékařem SH. V SH je zakázána konzumace alkoholických nápojů a omamných látek.

• Ticho, klid a nerušený spánek jsou nezbytné při léčbě, proto nerušte ostatní pacienty/pacientky. Noční klid je od 22:00 hod.

• Se souhlasem ostatních pacientů/pacientek můžete během dne využívat televizi, který je na každém pokoji.

• Návštěvy jsou umožněny po domluvě s ošetřujícím personálem s ohledem na případné další pacienty/pacientky.

• V prostorách lůžkového oddělení prosím udržujte pořádek a čistotu. Veškerý odpad odhazujte do košů umístěných v každém pokoji.

• V případě požáru či jiné mimořádné události, prosím, nahlaste zjištěnou skutečnost zdravotnickému personálu, a dále se držte jejich pokynů.

Přejeme brzké uzdravení
kolektiv Sanatoria Helios